Hóa đơn là một loại biểu mẫu phổ biến, nhắc đến biểu mẫu thì