Ho được xem là phản xạ bảo vệ hệ thống hô hấp. Đó không