Sử dụng những mẫu hầm biogas được sử dụng trong xử lý chất thải